Wyszukane Desery Braci Szewczenko

Regulamin sprzedaży deserów cukierni Wyszukane Desery Braci Szewczenko na stronie tort-krk.pl

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem strony internetowej tort-krk.pl, funkcjonującego w sieci Internet pod adresemi tort-krk.pl,  zwanych dalej „strona” jest Sergii Shevchenko zamieszkały w Krakowie przy ul. Rynek Kleparski  14, 31-150 Kraków „Sprzedającym”.

Adres do korespondencji i dane kontaktowe:

Sergii Shevchenko

ul. Rynek Kleparski 14

31-150 Kraków

NIP : 6762496528

REGON : 363076022

KRS:0000588511

e-mail: wyszukane.desery@gmail.com

Niniejszy Regulamin strony internetowej, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów na odległość za pośrednictwem strony internetowej Cukierni.

Regulamin dostępny jest w na stronie internetowego pod adresem: tort-krk.pl

Sprzedaż jest dokonywana tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem działalności jest sprzedaż tortów i ciast, znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Cukierni zwanymi dalej „Produktami”. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów zawarty jest na stronie internetowej przy każdym Produkcie.

Wszystkie ceny podane są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, który na chwilę powstania zobowiązania wynosi 8% i 23% w zależnościod produktu). Do ceny zostaje doliczony koszt dostawy, który jest doliczany automatycznie do kosztu zakupu w zależności od miejsca dostawy, cena poza aglomeracjami jest kalkulowana oddzielnie wg taryfy 1,4 zł netto za kazdy przejechany km w ramach dostawy i powortu dostawcy.

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze strony internetowej tort-krk.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru. Aby odstąpić od umowy prosimy o podanie przyczyny. Torty zamawiane przez naszą stronę są przeważnie zindywidualizowane przez klienta i nie mogą zostać zwrócone lub sprzedane drugi raz. Klient może odstąpić od umowy przy dostarczeniu na przykład niezgodnego z zamówienie lub zniszczonego tortu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłanie na adres mailowy: wyszukane.desery@gmail.com

Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin.Tort zamówiony przez stronę internetową tort-krk.pl jest pieczony w dzień dostawy i jest świeży maksymalnie do 48 godzin.

Strony wiąże cena Produktu podana na stronie internetowej przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

II. Zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową tort-krk.pl, oraz poprzez pocztę elektroniczną, kierując zamówienie na adres wyszukane.desery@gmail.com, zamówienie złożone drogą mailową na adres wyszukane.desery@gmail.com, oznacza że klient zapoznał się z regulaminem strony i go akceptuje.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z zamówieniem klienta. Nie realizujemy zamówień w następujące dni:

• Nowy Rok

• Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych

• Wszystkich Świętych

• Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia

• Możliwym jest wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na strone internetowej

3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

4. Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży tort-krk.pl, przez obsługę Cukierni Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Cukierni. Potwierdzenie to nie oznacza przyjęcia przez strone zamówienia do realizacji, lecz stanowi potwierdzenie dla klienta, że jego zamówienie zostało poprawnie zarejestrowane w bazie danych. Każde zamówienie jest potwierdzane indywidualnie w odrębnej korespondencji mailowej, zamówienia które są składane  z opcją “płatność przy odbiorze”, musi zostać dodatkowo potwierdzone telefonicznie, bądz mailowo przez klienta, brak potwierdzenia telefonicznego/mailowego złożenia zamówienia, oznaczał będzie automatyczne ANULOWANIE zamówienia, ponieważ może one okazać się zamówieniem fikcyjnym – potwierdzenie telefoniczne numer tel. 737468378, natomiast potwierdzenie mailowe na adres wyszukane.desery@gmail.com

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości regulaminu cukierni i jego przestrzeganiu, również w przypadku złożenia zamówienia bezpośrednio na adres mailowy cukierni wyszukane.desery@gmail.com

6. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli przez 1 dzień kontakt z klientem nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia.

7. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Produkty:

• gotówką przy dostawie,

• płatność przez Przelewy24.pl, Transferuj.pl i PayU,

• płatność przez PayPal,

• płatność przez Dotpay,

• przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Cukierni – zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu należności na konto,

• internetowe formy płatności strone obsługuje serwis Dotpay, PayU, Transferuj.pl, Paypal i Przelewy24.pl. Korzystając z tego serwisu klient dokonuje opłaty w momencie składania zamówienia za pomocą jednego z dostępnych kont bankowych w panelu Przelewy24.pl, PayU, Paypal, Dotpay

8. Umowa kupna-sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą, w której przedstawiciel strony drogą elektroniczną (e-mailem – na podany przez klienta adres poczty elektronicznej) lub telefonicznie potwierdzi, że zamówienie zostało skierowane do realizacji.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, tort-krk.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie, bądz na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia.

10. Dostawa Produktów możliwy jest w następujący sposób:

• kierowcą,

• odbiór osobisty w wyznaczonym miejscu,

12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem wyszukane.desery@gmail.com, ale zastrzeżeniem że nie później niż 24 godziny przed realizacją dostawy.

13. Odbierając zamówiony towar nabywca powinien sprawdzić, czy tort nie został uszkodzony podczas transportu, a także czy tort jest zgodny z zamówieniem. Sprawdzenie to musi się odbyć w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku zgodnosci tortu z zamowieniem kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny oraz jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

14. Cukiernia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

15. Sprzedąjacy dopuszcza możliwość spóźnienia w ramach dostawy zamówienia, które wynikło z przyczyn obiektywnych, a spóźnienie nie przekroczyło 30 min. od określonego przez kupującego przedziału godzinowego w ramach dostawy (min 2 godziny). Sprzedąjacy w przypadku spóźnienia do 30min., może udzielić kupującemu rabat w wysokości 10% wartości zamówionego tortu, pomniejszonego o koszt dostawy. Spóźnienie do 30 min. nie może stać się podstawa do odmowy przyjęcia zamówienia, natomiast w przypadku, gdy kupujący nie przyjmie zamówienia, zobowiązuje się do zapłaty za zamówienie w całości, a wspomniane powyżej spóźnienie nie może stać się podstawa do reklamacji.

16. Sprzedajacy może odstapić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, po złożeniu zamówienia w terminie maksymalnie do 24 godzin od złożenia zamówienia, przy zachowaniu odstąpienia od realizacji zamówienia w formie przesłanego maila pod adres zdefinowany w ramach zamówienia.

III. Reklamacja i zwroty

1. Wszystkie dostarczone Produkty w ramach zamówienia, powinny być reklamowane w momencie dostawy pod wskazany adres, jeżeli tak reklamacja nie zostanie zgłoszona w trakcie dostawy, zamówienie jest traktowane jako zgodne z zamówieniem, które jest wolne od wszelkich wad prawnych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trakcie dostawy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową/zamówieniem. Jeżeli reklamacja zostanie potwierdzona obustronnie w trakcie dostawy i klient nie będzie chciał odebrać zlecenia, klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów maksymalnie do wysokości poniesionych kosztów, które zostały uiszczone w ramach zamówienia. Natomiast jeżeli w trakcie dostawy dostawca Sklepu stwierdzi, że zamówienie jest zgodne z złożonym wcześniej zamówieniem, klient powinien zapłacić za złożone zamówienie.

– reklamacja nie może dotyczyć odcieniów kolorów, bądz też proporcji tortu, jak również dekoracji tortu,  ponieważ zdjęcie tortu, jest tylko przykładem, a nie wzorem w ramach realizacji, który ma zostać odzwierciedlony w stu procentach, ponieważ klient w ramach zamówienia, ma prawo do zmiany wielkości zamówienia tortu, a co za tym idzie kształt tortu i forma dekoracji automatycznie ulega zmianie,co nie zmienia faktu, że konwencja tortu przedstawiona na wzorze musi zostać zachowana.

3. Cukiernia odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej cukierni.

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Cukiernie. W przypadku uznania reklamacji, klientowi zostanie zwrócona maksymalnie wartość wysokości zamówienia w terminie 10 dni roboczych.

6. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty otrzymania reklamowanych, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.

IV. Odstąpienie od umowy

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie do odstąpienia od umowy stosuje się zasady określone w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość w szczególności określone w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.).

V. Oferta

1. Każdy użytkownik/klient który wysyła zapytanie na adres wyszukane.desery@gmail.com, jednocześnie  wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera, chyba że zastrzeże w przesłanej wiadomości mailowej, że nie życzy sobie przesyłania jakichkolwiek informacji związanych z ofertą  z strony tort-krk.pl

VI. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z “Ustawą o ochronie danych osobowych” z 29 sierpnia 1997r i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Wypełnienie formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym zakresie.

2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Rejestrując się na stronie Kupujący wyraża zgodę na informowanie go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.

VII. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ich zamieszczenie na stronach internetowego, a zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Strony związane są postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w momencie składania zamówienia.

2. Przedstawienie do sprzedaży na stronie internetowej Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie do składania zamówień. W szczególności podane na stronie internetowej sklepu informacje o dostępności Produktów nie stanowią podstawy do traktowania przedstawienia do sprzedaży Produktów jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością Cukierni.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji między Stronami, z intencją polubownego zakończenia sporu, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z siedzibą firmy

PolskiРусскийEnglishDeutsch