Privacy policy

Polityka prywatności
I.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. LILIIA KHOMENKO przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności LILIIA KHOMENKO są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest: Liliia Khomenko
ul. Rynek Kleparski 14, 31-150 Kraków NIP: 6772480925 REGON: 52250959.
3. Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu RODO, tj. przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej w myśl art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie danych osobowych zbieranych przy składaniu zamówień kierowanych za pomocą sklepu internetowego Liliia Khomenko pod adresem www.tort-krk.pl jest Liliia Khomenko
4. Liliia Khomenko będzie zbierać następujące dane osobowe dla realizacji zamówienia: imię i nazwisko, dane firmy, w której dana osoba fizyczna jest zatrudniona/z którą współpracuje w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia (NIP, nazwa firmy, adres firmy), adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy, zaś w przypadku danych osobowych zbieranych dla celów marketingowych, są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
5. Liliia Khomenko oświadcza, iż zbierane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, od osoby, której dane dotyczą.
6. Jeśli udzieliliście Państwo zgody w formularzu internetowym Liliia Khomenko na zbieranie danych dla celów marketingowych, dane osobowe przetwarzane w tym celu będą wykorzystywane przez Liliia Khomenko dla utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej
komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej. Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez Liliia Khomenko będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, w okresie obowiązywania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO).
7. W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem Liliia Khomenko i/lub roszczeń Liliia Khomenko względem Państwa. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w Liliia Khomenko, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Liliia Khomenko, tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Liliia Khomenko (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Wyszukane Desery Braci Szewczenko Sp. z o.o. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy z Liliia Khomenko, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Liliia Khomenko.
8. Liliia Khomenko dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Liliia Khomenko dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
9. a) żądania od Liliia Khomenko dostępu do udostępnionych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu Liliia Khomenko są niedokładne lub niekompletne), (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody, np. jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Liliia Khomenko nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Liliia Khomenko, z przyczyn związanych z Pana/ Pani szczególną sytuacją) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

• jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych – na okres pozwalający Liliia Khomenko sprawdzić prawidłowość tych danych;
• jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli, lecz żąda Pan/Pani w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
• jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani w związku z dochodzeniem, ustaleniem lub obroną swoich roszczeń;
• jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać, na czas potrzebny dla takiego sprawdzenia.
1. b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
2. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
3. Wszystkie wskazane powyżej uprawnienia możecie Państwo realizować zgodnie z Artykułami od 15 do 21 RODO.
4. Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej
5. dyspozycji w siedzibie Liliia Khomenko (ul. Rynek Kleparski 14, 31-150 Kraków), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a w przypadku cofnięcia zgody za pomocą specjalnych formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych.
6. Liliia Khomenko w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/ Pani informacji o działaniach

podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
7. W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/ Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
8. Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Liliia Khomenko może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
9. Powyższe uprawnienia przysługują również w przypadku, jeżeli Liliia Khomenko planować będzie dalej przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Wówczas przed takim dalszym przetwarzaniem Liliia Khomenko informuje osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej
̨
wszelkich innych stosownych informacji, o przysługujących jej
uprawnieniach.
10. W celu realizowania działań marketingowych Liliia Khomenko wykorzystuje profilowanie oferowane przez portale społecznościowe, abyście Państwo dostawali informację handlową od Liliia Khomenko dostosowaną do Państwa potrzeb i preferencji. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
11. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Liliia Khomenko będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby, której dotyczą, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Każda zgoda udzielona zostanie w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Liliia Khomenko zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących osób odwiedzających stronę internetową oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.
12. Liliia Khomenko przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy pomocy odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
13. POLITYKA COOKIES

14. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się na stronie www.tort-krk.pl pod zakładką: POLITYKA COOKIES. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strony internetowe www.tort-krk.pl należące do Liliia Khomenko używają technologii cookies. Cookies są wykorzystywane przez strony internetowe www.tort-krk.pl w celu spersonalizowania treści. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Użytkownik odwiedzający stronę internetową zawsze może aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.
15.
III. POSTANOWIENIA RÓŻNE
16. Liliia Khomenko jest właścicielem strony internetowej: www.tort-krk.pl i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej.
17. Postanowienia Polityki Prywatności Liliia Khomenko obowiązują każdego użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej.
18. Liliia Khomenko nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratorów.
19. Strona internetowa www.tort-krk.pl będzie promowana w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat i inne). Każdy użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. Liliia Khomenko nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych, w tym zastosowane przez nie profilowanie.
20. Postanowienia Polityki Prywatności Liliia Khomenko mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Liliia Khomenko w dowolnym momencie. Liliia Khomenko posiada pełnię praw autorskich do stron internetowych www.tort-krk.pl. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.tort-krk.pl, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie.

Jeżeli odwiedzający stronę internetową nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić stronę internetową.
21. Kontakt: wyszukane.desery@gmail.com
1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
ING Bank Śląski S.A. Twisto Polska sp. z o.o.

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]